logo

Poziom podstawowy - Drgania i fale mechaniczne

Pytanie 1

Jest wiele ruchów, które przypominają ruch drgający, bo mają część cech z nim wspólnych. Jako przykład można podać ruchy płaskie po okręgu, czy po elipsie, na przykład ruch wskazówek zegara, czy bieg biegaczy wokół stadionu na długich dystansach. Brak której cechy ruchu drgającego powoduje, że te ruchy jednak nie są ruchem drgającym, a jedynie harmonicznym?


Brak amplitudy ruchu.

Brak wychyleń z położenia równowagi.

Brak częstotliwości ruchu.

Brak okresowości ruchu.


Pytanie 2

Podczas ruchu drgającego zachodzą przemiany energetyczne. Która z poniższych przemian nie jest charakterystyczna dla istoty tego ruchu?


Zamiana energii kinetycznej ciężarka w jego energię wewnętrzną na skutek istnienia różnych oporów ruchu.

Zamiana energii potencjalnej ciężkości ciężarka w jego energię kinetyczną.

Zamiana energii kinetycznej ciężarka w jego energię potencjalną (ciężkości lub sprężystości).

Zamiana energia potencjalnej sprężystości ciężarka w jego energię kinetyczną.


Pytanie 3

Która z poniższych wypowiedzi na temat fali nie jest prawdziwa?


Fala może rozchodzić się tylko w ośrodku sprężystym.

Podczas rozchodzenia się fali cząsteczki ośrodka wykonują ruch drgający.

Fala rozchodzi się po całym dostępnym ośrodku.

Fala podczas rozchodzenia się może zwalniać lub przyspieszać.


Pytanie 4

Wahadło w ciągu 4 sekund wykonało 5 pełnych okresów wachnięć. Z jaką częstotliwością drga to wahadło?


0,8 Hz.

8 Hz.

1,25 Hz.

12,5 Hz.