logo

Poziom podstawowy - Fizyka jądrowa

Pytanie 1

W XIX wieku prowadzono badania nad wyładowaniami elektrycznymi w rozrzedzonych gazach. Joseph John Thomson badał promieniowanie katodowe. Wywoływało ono świecenie na fluorescencyjnym ekranie. Okazało się, że tym promieniowaniem były


cząstki α, bo poprzeczne pole elektryczne praktycznie go nie odchylało.

elektrony, bo poprzeczne pole elektryczne znacznie go odchylało w kierunku elektrody dodatniej.

protony, bo poprzeczne pole elektryczne nieznacznie go odchylało w kierunku elektrody ujemnej.

pozytony, bo poprzeczne pole elektryczne znacznie go odchylało w kierunku elektrody ujemnej.


Pytanie 2

Ernest Rutherford prowadził badania, w których bombardował złotą folię cząstkami α. Z uwagi na specyficzne wyniki tych eksperymentów zaproponował on pewien model atomu, według którego:


cały ładunek dodatni atomu oraz prawie cała jego masa są skupione w niewielkim obszarze zwanym jądrem i leżącym w centrum atomu, elektrony naładowane ujemnie krążą po orbitach wokół jądra i każda orbita jest dla nich dozwolona, atom jest elektrycznie obojętny, przestrzeń między jądrem a elektronami nie jest pusta.

cały ładunek dodatni atomu oraz prawie cała jego masa są skupione w niewielkim obszarze zwanym jądrem i leżącym w centrum atomu, elektrony naładowane ujemnie krążą wokół jądra tylko po wybranych, dozwolonych orbitach, atom jest elektrycznie obojętny, przestrzeń między jądrem a elektronami jest pusta.

atom jest kulą dodatnio naładowanej materii, masa jak i ładunek tej materii są równomiernie rozłożone, wewnątrz tej kuli znajdują się ujemne elektrony, które pochłonąwszy energię mogą drgać, a nawet opuścić atom, w stanie podstawowym atom jest elektrycznie obojętny z uwagi na równą ilość ładunków dodatnich i ujemnych .

cały ładunek dodatni atomu oraz prawie cała jego masa są skupione w niewielkim obszarze zwanym jądrem i leżącym w centrum atomu, elektrony naładowane ujemnie krążą po orbitach wokół jądra i każda orbita jest dla nich dozwolona, atom jest elektrycznie obojętny, przestrzeń między jądrem a elektronami jest pusta.


Pytanie 3

Co to są izotopy?


To składniki jądra atomowego, czyli protony i neutrony.

To atomy tego samego pierwiastka różniące się tylko liczbą neutronów w jądrze.

To historyczna nazwa deuteru i trytu używana, aby je odróżnić od zwykłego wodoru.

To atomy różnych pierwiastków mające tę samą łączną liczbę protonów i neutronów w jądrze.


Pytanie 4

W roku 1903 Henri Becquerel, Pierre Curie i Maria Skłodowska-Curie wspólnie otrzymali nagrodę Nobla z fizyki. Za co?


Za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości naturalnej.

Za odkrycie polonu i radu.

Za doświadczenia nad otrzymywaniem pierwiastków promieniotwórczych w warunkach laboratoryjnych.

Za wykazanie, że głównym produktem rozpadu radu jest promieniotwórczy gaz radon.


Pytanie 5

W 1919 roku Ernest Rutherford przeprowadził pierwszą sztucznie przez człowieka sprowokowaną reakcję jądrową. Bombardował on cząstkami α atomy azotu. Które równanie jest prawidłowym zapisem tamtej reakcji?


147N + 42He → 158O +31H

147N + 42He → 168O +21H

147N + 42He → 178O +11H

147N + 42He → 188O + e+ + νe


Pytanie 6

Aby była możliwa reakcja łańcuchowa w reaktorze jądrowym, jądra uranu 23592 muszą być bombardowane neutronami o niezbyt dużych energiach. Neutrony wyzwalane podczas rozpadu tego jądra są zbyt energetyczne i muszą być spowolnione. Co je spowalnia we współczesnym reaktorze?


Pręty kadmowe.

Ciężka woda D2O używana również do chłodzenia reaktora.

Blok reaktora wykonany z grafitu.

Stopiony sód będący również chłodziwem w reaktorze.


Pytanie 7

Synteza jądrowa polega na łączeniu się mniejszych jąder atomowych w większe. Jednak duży zysk energetyczny jest osiągany tylko dla lekkich jąder, na przykład podczas łączenia się deuteru z trytem. W jakich przypadkach zachodzi łańcuchowa synteza jądrowa mająca cechy trwałości pod warunkiem ciągłego dostarczania paliwa termojądrowego?


W gwiazdach i w bombie wodorowej.

Podczas pułapkowania rozgrzanej plazmy wodorowej w polach magnetycznych, na przykład w urządzeniach typu tokamak.

Podczas wytwarzania gorącej plazmy wodorowej w urządzeniu typu Maszyna - Z.

W akceleratorach umożliwiających czołowe zderzenia cząstek.


Pytanie 8

Które promieniowanie jonizujące stanowi największe zagrożenie dla zdrowia człowieka żyjącego na powierzchni kuli ziemskiej?


Promieniowanie kosmiczne.

Promieniowanie pochodzące z radonu zawartego w atmosferze ziemskiej.

Promieniowanie pochodzące ze skorupy ziemskiej.

Promieniowanie α, β, γ, oraz neutronowe pochodzące ze sztucznych źródeł zbudowanych przez człowieka.