logo

Poziom podstawowy - Ładunki elektryczne i prąd elektryczny

Pytanie 1

Prawo określające wielkość siły oddziaływania na siebie dwóch spoczywających ładunków elektrycznych w zależności od wielkości tych ładunków oraz odległości między nimi odkrył


William Gilbert.

Beniamin Franklin.

Henry Cavendish i Charles Coulomb.

Robert Millikan.


Pytanie 2

Beniamin Franklin elektryzując kawałek bursztynu przez pocieranie o tkaninę stwierdził, że bursztyn naładował się ujemnie. Zatem


bursztyn ma nadmiar protonów, których odpowiednia część przeszła do niego z tkaniny.

bursztyn ma nadmiar elektronów, których odpowiednia część przeszła do niego z tkaniny.

bursztyn ma nadmiar protonów, bo odpowiednia część jego elektronów przeszła na tkaninę.

bursztyn ma nadmiar elektronów, bo odpowiednia część jego protonów przeszła na tkaninę.


Pytanie 3

Aby zmniejszyć siłę elektrostatycznego przyciągania się między spoczywającymi elektronem i protonem należy


zmniejszyć ładunek elektronu lub protonu.

zwiększyć ładunek elektronu lub protonu.

zmniejszyć odległość między elektronem i protonem.

zwiększyć odległość między elektronem i protonem.


Pytanie 4

Jaki układ ładunków elektrycznych wytwarza jednorodne pole elektryczne?


Ładunki przeciwnych znaków zgromadzone na równoległych metalowych płytach.

Dwa ładunki elektryczne jednego znaku.

Dwa ładunki elektryczne różnych znaków.

Każdy pojedynczy ładunek elektryczny, ujemny lub dodatni.


Pytanie 5

Pola elektrycznego nie można tak po prostu zobaczyć, a jednak do fizyki wprowadzono takie pojęcie. Dlaczego?


Ponieważ wielkość siły z jaką oddziaływują ładunki elektryczne zależy też od pewnej stałej charakterystycznej dla ośrodka, w którym znajdują się ładunki.

Ponieważ pojęcie pola elektrycznego wyjaśnia dlaczego oddziaływania elektryczne są przenoszone na odległość.

Ponieważ użycie pojęcia linii sił pola znacznie ułatwia rozwiązywanie rzeczywistych problemów fizycznych.

Ponieważ dzięki temu pojęciu można wyjaśnić dlaczego ładunki elektryczne mogą zyskiwać lub tracić energię.


Pytanie 6

Które z poniższych doświadczeń nie jest dowodem na zasadę zachowania ładunku elektrycznego?


Pocieranie kawałka bursztynu o sukno.

Do jednego z połączonych przewodem elektrycznym dwóch elektroskopów zbliżamy ciało naładowane elektrycznie, a następnie usuwamy łączący je przewód.

Zwiększamy odległość między ujemnym elektronem, a dodatnim protonem.

Naelektryzowany przedmiot szklany dotyka ciała obojętnego elektrycznie, a potem są rozdzielone.


Pytanie 7

Starano się zbadać właściwości elektryczne pewnego związku chemicznego. Ciało wykonane z tego związku początkowo nie przewodziło ładunków elektrycznych, jednak po oświetleniu światłem zaczęło je przewodzić. Zatem związek ten zaliczamy do?


Przewodników.

Izolatorów.

Półprzewodników.

Nadprzewodników.


Pytanie 8

Przez pewien obwód elektryczny w ciągu 10 s przepłynął ładunek elektryczny o wartości 5 C. Jakie było natężenie tego prądu elektrycznego?


5 A.

50 A.

0,05 A.

0,5 A.


Pytanie 9

Aby w obwodzie płynął prąd elektryczny nie musi


znajdować się w nim żarówka.

znajdować się w nim przewodnik elektryczny.

znajdować się w nim źródło napięcia elektrycznego.

obwód być zamknięty.


Pytanie 10

Prawo, że natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia elektrycznego między jego końcami zostało odkryte przez


Alessandro Voltę.

Andre Marie Ampere'a.

Gustava Kirchhoffa.

Henry Cavendisha i Georga Ohma.


Pytanie 11

Opór elektryczny przewodników z pewnością nie zależy od


rodzaju substancji, z której wykonano przewodnik i jego temperatury.

natężenia prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik.

długości przewodnika.

przekroju poprzecznego przewodnika.


Pytanie 12

Poniższy obwód - rysunek nr 1 - zawiera oporniki, z których każdy ma opór elektryczny równy 5 Ω. Ile wynosi całkowity opór elektryczny tego obwodu między punktami A i B?

4 oporniki 5 omowe

20 Ω.

10 Ω.

5 Ω.

1,25 Ω.


Pytanie 13

Wzór na pracę prądu elektrycznego często podawany w podręcznikach w formie W = U ·I·t jest bardzo niewygodny w praktyce, bo natężenie prądu elektrycznego nie jest wielkością fizyczną, którą możemy bezpośrednio regulować. Pamiętając, że natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia elektrycznego między jego końcami, a odwrotnie proporcjonalne do jego oporu wybierz właściwe stwierdzenie.


Aby zmniejszyć pracę prądu elektrycznego należy zwiększyć opór elektryczny obwodu lub zmniejszyć napięcie elektryczne lub zmniejszyć czas pracy.

Aby zmniejszyć pracę prądu elektrycznego należy zwiększyć opór elektryczny obwodu i zmniejszyć napięcie elektryczne i zmniejszyć czas pracy.

Aby zmniejszyć pracę prądu elektrycznego należy zmniejszyć opór elektryczny obwodu lub zmniejszyć napięcie elektryczne lub zmniejszyć czas pracy.

Aby zmniejszyć pracę prądu elektrycznego należy zmniejszyć opór elektryczny obwodu i zmniejszyć napięcie elektryczne i zmniejszyć czas pracy.


Pytanie 14

Które z poniższych urządzeń ma większą moc elektryczną?


Netbook pobierający prąd elektryczny o natężeniu 4,5 A przy napięciu zasilacza 19,5 V.

Żarówka samochodowa na napięcie 12 V, przez którą płynie prąd o natężeniu 2 A.

Tranzystor mocy pracujący pod napięciem 80 V, przez który płynie prąd o natężeniu 1 A.

Żarówka włączona do sieci 230 V, przez którą płynie prąd o natężeniu 0,4 A.


Pytanie 15

Elektronowe lampy próżniowe choć umożliwiły rewolucję elektroniczną zostały jednak wyparte przez tańsze i co najważniejsze bardziej niezawodne podzespoły półprzewodnikowe. Jednak są dziedziny, gdzie lampy próżniowe są nadal niezastąpione. O jakie tu urządzenia chodzi?


Oscyloskopy.

Kineskopy.

Nadajniki dużej mocy.

Kamery telewizyjne.


Pytanie 16

Termoemisja, to zjawisko emisji elektronów z katody, które zachodzi po dostatecznym podgrzaniu tej elektrody. W jakicm ośrodku umożliwia ono przepływ prądu elektrycznego?


W zjonizowanym powietrzu.

W próżni.

W rozrzedzonych gazach.

W gazach pod normalnym ciśnieniem.


Pytanie 17

W którym ośrodku bez podjęcia dodatkowych działań nie popłynie prąd elektryczny?


W stopionym chlorku sodu.

W wodnym roztworze kwasu solnego.

W zjonizowanym azocie.

W gazowym wodorze.