logo

Poziom średniozaawansowany - Dynamika

Pytanie 1

Pierwsza zasada dynamiki Newtona stwierdza, że jeżeli wypadkowa sił działających na ciało jest równa 0 N, to:

ciało pozostaje w spoczynku,

ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym,

ciało porusza się ruchem niejednostajnym prostoliniowym,

ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Pytanie 2

II zasada dynamiki Newtona może być opisana następującymi wzorami:

1) F = m a  lub

2)  limΔt -> 0 Δp / Δt = F  ( równoważnie też dp / dt = F ) .

Który wzór jest bardziej ogólny i dlaczego?

Wzór (1), bo tak zasadę sformułował Newton,

wzór (2), bo uwzględnia ruch ciał o zmiennej masie,

oba wzory są równoważne,

wzór (1), bo siła jest zawsze proporcjonalna do przyspieszenia.

Pytanie 3

W której z poniższych sytuacji układ odniesienia nie jest inercjalny?

Jeśli nie występują w nim siły bezwładności.

Jeśli porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym względem innego układu.

Jeśli porusza się ruchem jednostajnym po okręgu względem innego układu.

Jeśli spoczywa względem innego układu.

Pytanie 4

Ciało o masie 5000g przez 10s poruszało się z przyspieszeniem 20cm/s2. O ile w tym czasie wzrósł jego pęd?

O 1kg·m/s .

O 10kg·m/s .

O 100kg·m/s .

O 100000kg·m/s .

Pytanie 5

Dwie jednorodne i o identycznej objętości, ale o różnych masach kule stykają się ze sobą. Gdzie leży ich środek masy?

Wewnątrz cięższej kuli.

Wewnątrz lżejszej kuli.

W miejscu ich styku.

Po tej zewnętrzej stronie cięższej kuli, która leży na przeciwko lżejszej kuli.

Pytanie 6

Poniższy rysunek przedstawia wykres zależności wartości pędu pewnego ciała od czasu. W którym przedziale czasu siła działająca na ciało miała najmniejszą wartość?

wykres pędu pewnego ciała jako funkcji czasu
A,

B,

C,

D.

Pytanie 7

Pojazd typu dwuczłonowej rakiety znajduje się w przestrzeni kosmicznej. Człony pojazdu mają różne masy. W pewnym momencie dochodzi do awarii i pojazd rozpada się na człony, które samodzielnie ruszają w przestrzeń. Który z członów w tej sytuacji będzie miał większą prędkość w układzie, w którym rakieta początkowo spoczywała?

Nie można tego ustalić, za mało danych.

Oba będą miały jednakową prędkość.

O większej masie.

O mniejszej masie.

Pytanie 8

Siła tarcia kinetycznego, to siła oporu działająca na poruszające się ciało, której źródłem jest podłoże, po którym porusza się dane ciało fizyczne. Które z poniższych zdań prawidłowo opisuje własności tej siły?

Siła tarcia kinetycznego zależy od prędkości ciała, nie zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem i jest proporcjonalna do siły przyciskającej ciało do podłoża.

Siła tarcia kinetycznego nie zależy od prędkości ciała, nie zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem i jest proporcjonalna do siły przyciskającej ciało do podłoża.

Siła tarcia kinetycznego zależy od prędkości ciała, zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem i jest proporcjonalna do siły przyciskającej ciało do podłoża.

Siła tarcia kinetycznego nie zależy od prędkości ciała, zależy od wielkości powierzchni zetknięcia ciała z podłożem i jest proporcjonalna do siły przyciskającej ciało do podłoża.

Pytanie 9

Ciało fizyczne porusza się ruchem prostoliniowym odcinkami jednostajnie przyspieszonym. W którym przedziale czasu ciało doznało największego przyrostu pędu, jeżeli zależność wartości działającej na to ciało siły od czasu jest jak na poniższym rysunku?

wykres zależności siły jako funkcji czasu
A,

B,

C,

D.

Pytanie 10

Lokomotywa porusza się ruchem jednostajnym po torze kolejowym będącym fragmentem okręgu. Ile wynosi przyspieszenie dośrodkowe tej lokomotywy, jeżeli promień tego okręgu jest równy 1000m, a wartość prędkości liniowej lokomotywy jest równa 36km/h ?

ad = 10m/s2,

ad = 1m/s2,

ad = 0.1m/s2,

ad = 0.01m/s2.