logo

Poziom średniozaawansowany - Kinematyka

Pytanie 1

Wskaż prawidłowy komentarz dotyczący prędkości średniej i chwilowej.

Prędkość średnia i chwilowa są zawsze jednakowe w ruchu jednostajnym prostoliniowym, a w ruchu zmiennym nie jest to na ogół możliwe, bo prędkość chwilowa nie jest wtedy stała.

Prędkość średnia i chwilowa zawsze się od siebie różnią, bo są liczone za pomocą różnych wzorów.

Prędkość średnia i chwilowa są sobie równe, niezależnie od rodzaju ruchu.

Prędkość chwilowa jest zawsze większa od prękości średniej, bo wynika z dzielenia przyrostu drogi przez nieskończenie mały przyrost czasu.

Pytanie 2

Pewien ruch prostoliniowy ma równanie na drogę postaci:
s(t) = s0 + v0t - (1/2)at2. Co to za ruch?

Jednostajny,

jednostajnie przyspieszony,

jednostajnie opóźniony,

niejednostajnie przyspieszony?

Pytanie 3

Przyspieszenie dośrodkowe w ruchu jednostajnym po okręgu ma pewną postać funkcjonalną. Którą?

ad = v2r,

ad = v2/ r ,

ad = r/ v2,

ad = 1/ v2r .

Pytanie 4

Droga i długość wektora przemieszczenia to pojęcia fizyczne, które często są ze sobą mylone. Jako średnią szybkość z jaką droga s przebyta przez pewne ciało zmienia się w zależności od czasu t należy uznać iloraz przyrostu drogi Δs do czasu tego przyrostu Δt, czyli Δs/Δt. Wskaż, które z poniższych stwierdzeń w tym przedmiocie jest poprawne.

W przypadku ruchu po linii prostej droga i długość wektora przemieszczenia są sobie równe. Stąd średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t może być równa 0.

Droga, w przeciwieństwie do długości wektora przemieszczenia jest niemalejącą funkcją czasu i dlatego średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t nie może być równa 0.

W przypadku ruchu po linii prostej droga i długość wektora przemieszczenia są sobie równe. Stąd średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t może być ujemna.

Droga, w przeciwieństwie do długości wektora przemieszczenia jest niemalejącą funkcją czasu i dlatego średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t nie może być ujemna.

Pytanie 5

Oto wykres zależności położenia od czasu dla pewnego ciała poruszającego się wzdłuż linii prostej. Jaką drogę przebyło to ciało i ile była równa średnia szybkość z jaką droga s zmienia się w zależności od czasu t dla tego ruchu?

wykres zależności długości wektora przemieszczenia od czasu
s = 30 m i Δs/Δt = 1.50 m/s,

s = 15 m i Δs/Δt = 0.75 m/s,

s = 25 m i Δs/Δt = 1.25 m/s,

s = 20 m i Δs/Δt = 1.00 m/s.

Pytanie 6

Oto wykres zależności wartości wektora prędkosci chwilowej od czasu dla pewnego ciała. W którym przedziale czasu wartość przyspieszenia tego ciała była największa?

wykres zależności wartości wektora prędkości od czasu
A,

B,

C,

D?

Pytanie 7

Jaka jest wartość prędkości chwilowej ciała rzuconego poziomo i jaki jest jej kąt α nachylenia do poziomu?

v(t) = [(v0)2 + g2t2]1/2, α = - arctg(v0/gt);

v(t) = [(v0)2 + g2t2]1/2, α = - arctg(gt/v0);

v(t) = [(v0)2 - g2t2]1/2, α = - arctg(v0/gt);

v(t) = [(v0)2 - g2t2]1/2, α = - arctg(gt/v0).

Pytanie 8

Jaka jest wartość prędkości chwilowej ciała rzuconego ukośnie i jaki jest jej kąt α nachylenia do poziomu?

v(t) = [(v0cosα)2 + (v0sinα - gt)2]1/2, α = arctg[v0cosα/(v0sinα - gt))],

v(t) = [(v0cosα)2 + (v0sinα + gt)2]1/2, α = arctg[v0cosα/(v0sinα + gt))],

v(t) = [(v0cosα)2 + (v0sinα - gt)2]1/2, α = arctg[(v0sinα - gt)/v0cosα)],

v(t) = [(v0cosα)2 + (v0sinα + gt)2]1/2, α = arctg[(v0sinα + gt)/v0cosα)].

Pytanie 9

Ile razy szybkość liniowa końca wskazówki minutowej zegara jest większa od szybkości liniowej końca wskazówki godzinowej, jeżeli wskazówka minutowa jest dłuższa o 20% tej drugiej?

14.4 razy,

14 razy,

12 razy,

1.2 ?

Pytanie 10

Pewien ruch prostoliniowy ma równanie na drogę postaci:
s(t) = s0 + v0t + (1/2)at2. Co to za ruch?

Jednostajny,

jednostajnie przyspieszony,

jednostajnie opóźniony,

niejednostajnie przyspieszony?